Aktualności

05.07.2021 08:12

Matura poprawkowa 2021

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

 

Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

11.06.2021 14:10

UWAGA! ZJAZDY STACJONARNE!

UWAGA!

Każdy Słuchacz zobowiązany jest pojawić się osobiście na zajęciach celem uzyskania wymaganej miesięcznej frekwencji oraz zaliczyć każdy z przedmiotów u wykładowcy.

Brak obecności skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy i niepromowaniem.

Dotyczy to również osób, które zdawały egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Brak wymaganej frekwencji skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieukończeniem szkoły, co wiąże się z nieotrzymaniem dyplomów oraz zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje. 

28.05.2021 10:26

ZJAZD VIII 29 - 30.05.2021 R. - ZDALNE NAUCZANIE

Uwaga!

 

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły IDEA najbliższy zjazd tj. 29-30 maja 2021 r. odbędzie się w trybie zdalnym.

Słuchacze zobowiązani są do logowania się na strefie słuchacza celem pobrania materiałów dydaktycznych.

Brak logowania w terminie od 29- 31 maja 2021 r. będzie skutkował skreśleniem z listy słuchacza.

Zasady logowania na strefę słuchacza:

Login: Nazwisko

Hasło: inicjały (wielkie litery) i 3 ostatnie cyfry nr PESEL

Przykład:

Anna Nowak

Login: Nowak

Hasło: AN667

30.04.2021 13:22

Matura 2021

UWAGA MATURZYŚCI!

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych itp.
4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
9.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
-podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
-wychodzi do toalety
-podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat
-kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
10. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.

 

08.04.2020 07:14

STREFA SŁUCHACZA

Wszystkich, którzy mają problem z zalogowaniem na strefę słuchacza zapraszamy do kontaktu w wiadomości prywatnej: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010386879508

https://www.facebook.com/IDEAPSZCZYNA

lub pod numerem telefonu: 518 430 901