Aktualności

20.09.2021 12:07

MATURA 2022

UWAGA MATURZYŚCI!

Osoby podchodzące do egzaminu maturalnego zobowiązane są do wypełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022.

Deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu do 24.09.2021.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje obowiązkowo – w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących
przedmiotów:
a. język polski
b. matematyka
c. język obcy nowożytny

Aby w 2022 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Deklaracja:

 

13.08.2021 12:11

Egzaminy poprawkowe

W dniu 19.08.2021 o godz. 16:30 odbędą się egzaminy poprawkowe.

Prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem w celu potwierdzenia przybycia.

05.07.2021 08:12

Matura poprawkowa 2021

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

 

Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

11.06.2021 14:10

UWAGA! ZJAZDY STACJONARNE!

UWAGA!

Każdy Słuchacz zobowiązany jest pojawić się osobiście na zajęciach celem uzyskania wymaganej miesięcznej frekwencji oraz zaliczyć każdy z przedmiotów u wykładowcy.

Brak obecności skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy i niepromowaniem.

Dotyczy to również osób, które zdawały egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Brak wymaganej frekwencji skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieukończeniem szkoły, co wiąże się z nieotrzymaniem dyplomów oraz zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje. 

28.05.2021 10:26

ZJAZD VIII 29 - 30.05.2021 R. - ZDALNE NAUCZANIE

Uwaga!

 

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły IDEA najbliższy zjazd tj. 29-30 maja 2021 r. odbędzie się w trybie zdalnym.

Słuchacze zobowiązani są do logowania się na strefie słuchacza celem pobrania materiałów dydaktycznych.

Brak logowania w terminie od 29- 31 maja 2021 r. będzie skutkował skreśleniem z listy słuchacza.

Zasady logowania na strefę słuchacza:

Login: Nazwisko

Hasło: inicjały (wielkie litery) i 3 ostatnie cyfry nr PESEL

Przykład:

Anna Nowak

Login: Nowak

Hasło: AN667