Aktualności

30.04.2021 13:22

Matura 2021

UWAGA MATURZYŚCI!

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych itp.
4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
9.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
-podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
-wychodzi do toalety
-podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat
-kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
10. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.

 

08.04.2020 07:14

STREFA SŁUCHACZA

Wszystkich, którzy mają problem z zalogowaniem na strefę słuchacza zapraszamy do kontaktu w wiadomości prywatnej: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010386879508

https://www.facebook.com/IDEAPSZCZYNA

lub pod numerem telefonu: 518 430 901

 

08.04.2020 07:05

Wysyłanie zadań

Wszystkie zadania należy wysyłać na maile podane
w zakładce "kadra" nie na prywatne maile nauczycieli!

06.04.2020 07:25

Maile


Po raz kolejny prosimy w tytule maili wysyłanych do nauczycieli wpisywać imię, nazwisko, kierunek i semestr.
Informujemy, że żaden mail, który zostanie przysłany przez słuchacza, a NIE będzie w tytule wpisanego imienia, nazwiska, kierunku oraz semestru
(np LO semstr 3, Florysta semestr 2 itp.) NIE BĘDZIE otworzony.

03.04.2020 12:45

UWAGA!

Wszystkie maile do nauczycieli znajdują się w zakładce "kadra"
Wysyłając maila w tytule wpisz: imię, nazwisko, kierunek i semestr na którym jesteś.

 

Zajęcia w trybie zdalny prowadzone są do odwołania!