Aktualności

17.09.2020 13:50

UWAGA ! - Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

W dni zjazdowe tj. 19-20.09.2020 r. wejście dla Słuchaczy Szkół IDEA odbędzie się w godzinach  7:30 - 8:00 dla rozpoczynających zajęcia od godziny 8:00. Natomiast dla słuchaczy rozpoczynających zajęcia o godzinie 12:05 wejście możliwe będzie w godzinach 11:30 - 12:05.

Wszyscy uczestniczący w zajęciach Szkół IDEA wchodzą wejściem od strony boiska.

Obowiązuje maseczka, dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury.

Prosimy o punktualne przybycie słuchaczy na zajęcia, ponieważ po czasie w/w na wejście - obiekt szkoły będzie zamknięty.

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE MOŻE PRZYJŚĆ WYŁĄCZNIE OSOBA ZDROWA, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ !!!

19.06.2020 08:05

ZALICZENIA

UWAGA! 

Ostatni zjazd przed nami. Wysłanie testów i egzaminów w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego przedmiot jest podstawą wystawienia oceny końcowej. 

05.06.2020 13:30

UWAGA MATURZYŚCI!

SŁUCHACZE SZKOŁY IDEA DO SZKOŁY WCHODZĄ OD STRONY BOISKA!

05.06.2020 13:29

MATURA

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

03.06.2020 07:52

UWAGA MATURZYŚCI!

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych itp.
4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
9.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
-podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
-wychodzi do toalety
-podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat
-kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
10. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym
11. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, muszą nosić przyłbicę.