Asystent Osoby Niepełnosprawnej

 

Czas trwania nauki:  2 semestry

 
Kwalifikacje: 

- Z.8 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
 

Kod zawodu:  341201

 

 

OPIS KIERUNKU

 

           Podstawowym celem pracy Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Asystent poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie - przywraca im możliwość funkcjonowania w społeczeństwie.

       Od wielu lat w UE propagowana jest tzw. idea niezależnego życia (independent living), która polega na udzielaniu osobie niepełnosprawnej pomocy w odzyskaniu kontroli nad własnym ciałem i stylem życia. Stąd też wynikają zadania i obowiązki Asystenta Osób Niepełnosprawnych, tj. rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb życiowych ON, pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych,  wskazanie i ułatwienie kontaktów z innymi osobami, dążenie do usuwania barier psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych itd.
Praca asystenta ma charakter głownie pracy organizacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i usługowej.

       Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE PO UKOŃCZENIU KIERUNKU

 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej potrafi:

          -stosować przepisy prawa dotyczące uprawnień osób niepełnosprawnych,rozpoznawać sytuację społeczną i stan zdrowia osoby niepełnosprawnej,

          -wspierać osobę  niepełnosprawną w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb bio- psycho- społecznych,

          -pomagać osobie niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego,

          -aktywizować osobę niepełnosprawną współpracując w zespole,

          -posługiwać się językiem migowym,

          -organizować czas wolny osobie niepełnosprawnej,

          -wspierać osobę niepełnosprawną w procesie integracji społecznej,

          -uczestniczyć w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,

          -wykonywać czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osoby niepełnosprawnej,

          -zapobiegać powstawaniu  odparzeń i odleżyn, a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

          -przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

          -udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

          -stosować  przepisy  prawa  dotyczące  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  prawa  pracy  oraz  ochrony  danych osobowych,

          -posługiwać  się  językiem  obcym  oraz  korzystać  z  obcojęzycznych  źródeł  informacji  w  zakresie  realizacji  zadań zawodowych,

          -organizować pracę małego zespołu