Technik Administracji

 

Czas trwania nauki:  4 semestry

 
Kwalifikacje:

EKA.01 
Obsługa klienta w jednostkach administracji
 

Kod zawodu:  334306

 

 

 

OPIS KIERUNKU


       Technik administracji zajmuje się gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji oraz informacji zgodnie z instrukcja kancelaryjną w urzędach administracyjnych, przedsiębiorstwach. Planuje i organizuje posiedzenia, zebrania, konferencje. Zajmuje się sporządzaniem sprawozdań oraz protokółu z posiedzeń, zebrań itp.

          Opracowuje projekty aktów administracyjnych,  prowadzi postępowania, które kończą się wydaniem decyzji administracyjnej. Sporządza projekty umów cywilnoprawnych. Prowadzi podstawową dokumentację księgową.

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE PO UKOŃCZENIU KIERUNKU

 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji potrafi:

          –sporządzać i przechowywać dokumentację biurową,

          –obsługiwać  sprzęt,  urządzenia techniki  biurowej  oraz  korzystać  z  programów  komputerowych wspomagających wykonywanie zadań,

          –korzystać z różnych źródeł prawa podczas wykonywania zadań zawodowych,

          –wszczynać i prowadzić postępowanie administracyjne oraz egzekucyjne,

          –sporządzać postanowienia i decyzje administracyjne,

          –rozpatrywać skargi i wnioski obywateli,

          –rozróżniać strukturę i zadania jednostek administracji publicznej,

          –oceniać skutki niezachowania terminów oraz formy czynności prawnych,

          –sporządzać umowy cywilnoprawne,

          –sporządzać dokumenty wynikające ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych,

          –opracowywać sprawozdania finansowe,a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

          –przestrzegać  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony  przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

          –udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach  przy  pracy  oraz  w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

          –stosować  przepisy  prawa  dotyczące  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  prawa  pracy  oraz  ochrony danych osobowych,

          –posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,

          –organizować pracę małego zespołu