Technik BHP

 

Czas trwania nauki:  3 semestry

 
Kwalifikacje: 

BPO.01 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
 

Kod zawodu:  325509

 

 

 

OPIS KIERUNKU

 

          Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nadzoruje pracę w zakresie BHP w Firmach. Przygotowuje dla zakładu pracy analizy dotyczące BHP w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Bada również przyczyny wypadków przy pracy oraz prowadzi ich rejestr. Sporządza dokumentacje w zakresie BHP.

          Współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników, ze służbą pracowniczą, Społeczną oraz Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach BHP. Prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników i instruktaże stanowiskowe.

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE PO UKOŃCZENIU KIERUNKU

 

   Posiadacz  dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  w  zawodzie technik bezpieczeństwa  i  higieny pracy potrafi:

          –stosować aktualne przepisy prawne dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

          –stosować zasady ergonomii przy projektowaniu i korygowaniu elementów stanowiska pracy,

          –oceniać stopień zagrożenia w danym środowisku pracy,

          –oceniać ryzyko zawodowe,

          –wykonywać  czynności  związane  z  ustalaniem  okoliczności,  przyczyn  wypadków  przy  pracy  i  chorób zawodowych,

          –organizować i przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

          –opracowywać materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i
higieny pracy,

          –stosować programy komputerowe w zakresie wykonywania zadań zawodowych,

          –wykonywać zadania zawodowe przestrzegając zasad kultury i etyki,
a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

          –przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony  przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

          –udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach  przy  pracy  oraz  w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

          –stosować  przepisy  prawa  dotyczące  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  prawa  pracy  oraz  ochrony danych osobowych,

          –posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,

          –organizować pracę małego zespołu